Óriások a földön

Óriások a világ több pontján előfordulnak, majdhogynem szerves részét képezik a mitológiáknak.
Állítólag az "istenek" egy időben emberekkel párosodtak, és ebből a különös kapcsolatból születtek ezek a gigászi lények.


A Bibliában több helyen is megjelennek az óriások, a legismertebb talán Dávid és Góliát
küzdelme (Góliát a filiszteus óriás). de más helyeken is előfordulnak pl.:
   
1Móz 6:4."Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak."
4Móz 13:34."És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk."
5Móz 2:20."(Óriások földének tartották azt is; óriások laktak azon régenten, a kiket az Ammoniták Zanzummoknak hívtak."
5Móz 3:11."Mert egyedül Óg, Básánnak királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ímé az ő ágya vas-ágy, nemde Rabbátban az Ammon fiainál van-é? Kilencz sing a hosszasága és négy sing a szélessége, férfi könyök szerint."
5Móz 3:13."A Gileád többi részét pedig, és az egész Básánt, az Óg országát odaadtam a Manassé fél törzsének, Argóbnak egész vidékét. Ezt az egész Básánt óriásokföldének hívták."
2Sám 21:16."Akkor Jisbi Bénób, ki az óriások maradékából való vala (kinek kopjavasa háromszáz rézsiklust nyomott, és új hadi szerszámmal volt felövezve), elhatározá magában, hogy megöli Dávidot;"
2Sám 21:18."Lőn azután is harczuk a Filiszteusokkal Gób városánál, és Sibbékai, Husát városból való, akkor megölé Sáfot, ki az óriások maradékai közül való vala."
1Krón 20:4."Ezután ismét had támada Gézerben a Filiszteusok ellen; és akkor ölé meg a Husátites Sibbékai az óriások nemzetségéből való Sippait; és ilyen módon megaláztatának."

A világ  meséi és legendái számtalanszor hivatkoznak  óriásokra és tetteikre, pl. sok 
építmény felépítését nekik tulajdonítják, stb.   
Talán mégis van valami valós alapja ezen történeteknek.  Csakhogy ez sehogy sem illik bele a hivatalos tudományos irányvonalba.


Nagyon sok jel mutat arra, hogy valódi óriásmaradványokat  találtak. Természetesen ez is tiltott archeológia...   Minden ilyen lelet  nem publikus,  de azért néha kiszivárog némi infó... 
Többször lehetett olvasni, hallani, hogy óriások maradványai, eszközei kerültek elő.
Valóban óriások maradványaira bukkantak?   


Az alábbi képek elég érdekesek.Természetesen a fotótrükk-verzió is elképzelhető   -  csak egy ügyes fotós és/vagy számítógépes grafikus (+PS) kell(ene) az egészhez ( - vagy egy lelkes amatőr PS szaki).
Azonban túl sok jel utal arra, hogy valódiak a leletek és nem (csak) trükközés az egész.
Régi könyvekben cikkekben lehet már ilyen leletekről olvasni.   De mivel ez hivatalosan nem
létezik mert nem illik bele az általános antropológiai elmélet(ek)be, így a laikus érdeklődő
nem tudja mit higgyen el. 
Na ez az a bizonytalanság, a ködösítés, és a tagadás a hivatalos
tudomány mai érdeke ilyen kényes témákban. /Sajnos itt tartunk a csodás "demokráciában"./

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése